AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA


"Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára" (1572). Ez a nagy irgalom órája a világ számára" (1320).

Az Úr Jézus kívánja, hogy minden nap megemlékezzünk arról az óráról, amikor haldokolt a kereszten (délután három óra) és amelyben - szavai szerint - "belépett a kegyelem az egész világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot" (1572). Kívánja, hogy ebben az órában szenvedéséről elmélkedjünk, mert ebben nyilvánult meg Isten szeretete az ember iránt; hogy dicsőítsük és magasztaljuk Isten irgalmát és Krisztus szenvedéseinek érdemeiért könyörögjünk a szükséges kegyelmekért saját magunknak és az egész világnak, különösen a bűnösöknek.

"Igyekezz ebben az órában - tanította Jézus Fausztina nővért - elvégezni a keresztutat, amennyiben kötelességeid lehetővé teszik ezt. Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Leg-méltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, merülj el imában - ha röviden is - azon a helyen, ahol éppen vagy (1572).

Ebben az órában - ígérte Jézus - kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára (1572). Nem tagadok meg semmit a leiektől, aki szenvedéseimre hivatkozva kér tőlem valamit" (1320).

Az imádság „az irgalmasság órájában" délután három órára vonatkozik, Jézushoz kell azt intéznünk, könyörgé-seinkben pedig az Ő fájdalmas szenvedésének értékére és érdemeire kell hivatkoznunk.


               Imádságok az Irgalmasság órájában

"Ó Vér és Víz, mely Jézus Szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása - bízom benned" (187).
                              *  *  *

"Ó, Jézusom, tisztán irántunk való szeretetből magad vállaltad a szörnyű szenvedést. Egyetlen sóhajod kiengesztelte volna Atyád igazságosságát. Minden szenvedésed, megsemmisülésed, egyedül felfoghatatlan szereteted és irgalmad műve. (...) Abban a pillanatban, amikor a kereszten meghaltál, az örök élettel ajándékoztál meg minket. Feltártad legszentebb oldaladat, megnyitva nekünk irgalmad kimeríthetetlen forrását. A legdrágábbat adtad, amid volt: Szíved vérét és vizét. Ez irgalmad mindenhatósága, ebből árad ránk minden kegyelem" (1747).

                                        *  *  *

"Ó, Jézus, örök Igazság, Életünk, könyörgöm és koldulom irgalmadat a szegény bűnösök számára. Uramnak szive, könyörülettel és kimeríthetetlen irgalommal teljes drága Szív, könyörgök hozzád az árva bűnösökért. Ó, Legszentebb Szív, irgalom forrása, amelyből felfoghatatlan kegyelmek sugarai áradnak az egész emberiségre, könyörgök Hozzád a bűnösök megvilágosodásáért. Ó, Jézusom, keserves kínszenvedésed emlékére ne engedd elveszni a lelkeket, melyeket legszentebb véred árán váltottál meg.
Ó, Jézusom, ha véred hatalmas értékére gondolok, örömmel tölt el annak nagysága, hiszen egyetlen cseppje elég lenne valamennyi bűnösért. (...) Ó, mily öröm ég a lelkemben, ha felfoghatatlan jóságodat szemlélem, ó, Jézusom. Minden bűnöst lábaidhoz akarok vezetni, hogy örök időkön keresztül dicsőítsék a te irgalmadat" (72).

                              *  *  *

"Ó, keresztre feszített Jézus! Könyörgök, add nekem kegyelmed, hogy mindig, mindenhol és mindenben hűen teljesítsem Atyád legszentebb akaratát! Ha pedig úgy adódna, hogy nehéz lenne teljesítenem Isten akaratát, szent sebeidből árassz erőt lelkembe Jézus, hogy ajkaim készségesen ismételhessék: Uram, legyen meg a Te akaratod!

Ó, világ Megváltója! Ó, az emberi megváltás Szerelmese, ki megfeledkezel magadról iszonyú szenvedéseid közepette, s csak a lelkek megmentésére gondolsz. Legirgalma-sabb Jézus! Add meg nekem a kegyelmet, hogy teljesen elfeledkezzem önmagámról, és kizárólag a lelkeknek éljek és így segítsek neked a megváltás művében Atyád legszentebb akarata szerint" (1265)

                              *  *  *

"Meghaltál, Jézusom, de a lelkek számára felfakasztottad az élet forrását. Az egész világ rendelkezésére áll az irgalom tengere. Ó, élet kútja, Isten végtelen irgalma, öleld át az egész világot, s áradj ki ránk" (1319).