KILENCED AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE ELŐTT"Azt kívánom - mondta Jézus Fausztina nővérnek -hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet mentsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába (...). Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek."


           AZ ISTENI IRGALMASSAG RÓZSAFÜZÉRE


Ezt az imádságot Jézus Vilniusban, 1935-ben diktálta le Fausztina nővérnek. A következő kinyilatkoztatásokban megmutatta értékét és hathatóságát, és hozzáfűzte ígéreteit.

Ebben az imában felajánljuk az Atyaistennek Jézus Krisztus "Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét", egyesülünk az ő keresztáldozatával, amelyet a világ megváltásáért vállalt. Amikor felajánljuk az Atyaistennek az ő "szeretett Fiát", a legerősebb motívumhoz folyamodunk, hogy meghallgatást nyerjünk. Saját magunkért és az egész világért könyörgünk. A "nekünk" az imádkozot jelenti és mindazokat, akikért az imádkozó szeretne, vagy köteles imádkozni. Azonban az "egész világ" az minden ember, aki a földön él és a tisztítótűzben szenvedő lelkek. Amikor e rózsafüzér szavaival imádkozunk, az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk, amely - a bizalom mellett - a kegyelmek elnyerésének nélkülözhetetlen feltétele.

"Úgy tetszik nekem - ígérte Jézus - hogy megadjak mindent, amit ezzel az imával kérnek tőlem" (1541) és hozzátette: "ha az (...) megegyezik akaratommal" (1731). A részletes ígéretek a halál órájára vonatkoznak: a boldog és nyugodt halál kegyelmét jelentik. Ezt a kegyelmet nemcsak azok kérhetik, akik bizalommal és kitartóan imádkozzák a rózsafüzért, hanem a haldoklók is, akik mellett mások e rózsafüzér szavaival imádkoznak. "A papok - mondta Jézus - úgy fogják a bűnösöknek ezt nyújtani, mint az utolsó mentőövet. Ha csak egyszer is elimáclkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét" (687). Legalább egyszer, de olyan hozzáállással, amely egyezik az ima tartalmával, elsősorban hittel, bizalommal és alázattal, valamint őszinte és mély bűnbánattal.


                  Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz
                      (rendes rózsafiizéren imádkozható)

Bevezetés:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mé-hednek gyümölcse, Jézu. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremőtjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni éló"ket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.s.

                             Nagy szemekre:

Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engeszte-lésül bűneinkért és az egész világ bűneiért (egyszer).

                              Kis szemekre:

Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak (tízszer).

                               Befejezésre:

Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak (háromszor).