AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK LÉNYEGE


Ez nemcsak még egy ájtatosság, ez nem még egy imakönyv és kép. A senkivel és semmivel sem összehasonlítható Isteni Irgalmasság tisztelete dönt a világ sorsáról, az emberiség sorsáról. Semmilyen diplomácia, semmilyen politika, | semmilyen emberi megfontoltság és tudás  l nem mentheti meg azt, ami úgy tűnik, veszni indult az ember miatt, amit nemcsak egy ember, de az egész emberiség elvesztett - egyedül a Megváltó Jézus, akit keresztre feszítettek és feltámadt. És mondom: Márián keresztül.

                                                 Franciszek Machacharski
                                                   
bíboros, Krakkói érsek

1. A BIZALOM: meghatározza magatartásunkat Istennel szemben. Nem egyenlő a remény erényével, hanem magában foglalja az élő hit, alázat, állhatatosság és bűnbánat erényeit is. Egész egyszerűen ez a gyermek magatartása, aki minden helyzetben határtalanul bízik a mennyei Atya irgalmas szeretetében és mindenható erejében.

A bizalom olyan mértékben az Isteni Irgalmasság tiszteletének lényege, hogy nélküle e tisztelet nem is létezhet. Mert az Isteni Irgalmasság tisztelete elsősorban és alapjában véve a bizalom fölindításában fejeződik ki. A bizalom magatartása már önmagában is (a kultusz más formáinak gyakorlása nélkül) biztosítja annak, aki bízik, az Isteni Irgalmasság kegyelmeit. "Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket - ígérte Jézus - akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt (687). Közeledjenek nagy bizalommal az irgalom tengeréhez: a bűnösök megigazulást, az igazak jóban való megerősödést találnak benne. Aki bizalmát irgalmasságomba helyezte, azt halála óráján isteni békém tölti el" (1520).

A bizalom nemcsak lényege, lelke ennek a kultusznak, hanem a kegyelmek elnyerésének feltétele is. "Irgalmamból - mondta Jézus Fausztina nővérnek - egyetlen edénnyel meríthetnek kegyelmeket, ez a bizalom. Minél jobban bízik egy lélek, annál több kegyelmet nyer. Nagy vigaszt nyújtanak nekem azok a lelkek, akik határtalanul bíznak, mert ezekre kiöntöm minden kegyelmi kincsemet. Örülök annak, hogy sokat kívánnak, mert az én kívánságom is az, hogy sokat adjak, mégpedig nagyon sokat (1578). Az a legboldogabb lélek, aki bízik irgalmamban, mert magam gondoskodom róla (1273). Nem csalódik, s meg nem szégyenül egyetlen lélek sem, aki irgalmamhoz folyamodik. Különös tetszésemet lelem abban a lélekben, aki jóságomban bízik (1541).

2. AZ IRGALMASSAG: meghatározza magatartásunkat embertársainkkal szemben. Az Úr Jézus ezt mondta Fausztina nővérnek: "Az irántam való szeretetből fakadó irgalmasság cselekedeteit kívánom tőled. Felebarátaid iránt mindig és mindenhol irgalmasságot kell tanúsítanod. Ez elől nem térhetsz ki sem kényszerre hivatkozva, sem kifogással, sem bocsánatkéréssel. Három módot adok neked, hogyan tanúsíts irgalmasságot felebarátaid iránt: első - a cselekedet; második - a szó; harmadik - az imádság. E három fokozat tartalmazza az irgalmasság teljességét, és egyúttal megdönthetetlen bizonyítéka az irántam tanúsított szeretetnek. Ezáltal dicséri és tiszteli a lélek irgalmamat" (742).

A felebaráti tevékeny szeretet szintén feltétele a kegyelmek elnyerésének. "Az a lélek, aki nem gyakorol irgalmat - emlékeztet Jézus az evangéliumi gondolatra - az utolsóy
ítélet napján nem fog részesülni az én irgalmamban sem. Ó, ha a lelkek tudnának örök kincseket gyűjteni, nem részesülnének ítéletben - mert az irgalommal megelőznék ítélkezésemet" (1317).

Az Úr Jézus kívánja, hogy tisztelői naponta legalább egy irgalmas cselekedetet hajtsanak végre. "Tudd meg, leányom - mondta Jézus Fausztina nővérnek - a szívem csupa irgalom. Az irgalomnak ebből a tengeréből áramlik a kegyelem az egész világra (...). Azt akarom, hogy szíved irgalmam lakhelye legyen. Azt akarom, hogy ez az irgalom szíveden át áradjon az egész világra. Aki hozzád közelít, ne távozzon tőled irgalmam iránti bizalom nélkül, amit annyira óhajtok a lelkeknek" (1777).