Hodina Milosrdenství


Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán (1572). Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět (1320).

Pán Ježíš touží, aby každý den byla uctěna chvíle, kdy umíral na kříži (tři hodiny odpoledne), v níž, jak řekl, se dostalo milosti celému světu - milosrdenství zvítězilo nad spravedlností (1572). Přeje si, abychom v této hodině rozjímali o jeho bolestném utrpení, neboť v něm se nejvýrazněji projevila Boží láska k lidem; máme velebit a oslavovat Boží milosrdenství a pro zásluhy Kristova utrpení prosit o potřebné milosti pro nás i pro celý svět, zvláště pro hříšníky.
Snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí dal poučení Sestře Faustyné; a nemůleš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství v Nej-světější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik
(1572).
Je to hodina, v níž, jak Pán Ježíš slíbil, vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno (1572). Nic neodmítnu duši, která mé prosí pro mé utrpení (1320).
Modlitba v hodině Milosrdenství je úzce spojena se třetí hodinou odpoledne; má se obracet k Ježíši a v prosbách je třeba se dovolávat ceny a zásluh jeho bolestného utrpení.

                         Modlitby v hodině Milosrdenství

„Krvi a Vodo, která jsi vytryskla ze srdce Ježíšova jako zdroj milosrdenství pro nás - důvěřuji Ti" (187).
                                   *  *  *
„ Ty, ó Ježíši, jsi pro nás podstoupil tak strašné utrpení z čisté lásky. Spravedlnost Tvého Otce (by) byla odprošena jediným Tvým povzdechem, a všechny Tvé oběti jsou výhradně dílem Tvého milosrdenství a nepochopitelné lásky. (...) Když jsi umíral na kříži, v této chvíli jsi nás obdařil životem věčným; dovolujíc otevření svého nej-světějšího boku, otevřel jsi nám nevyčerpatelný zdroj svého milosrdenství; dal jsi nám to nejdražší, co jsi měl - krev a vodu ze svého Srdce. Hle - všemohoucnost Tvého milosrdenství, z něho nám proudí všechny milosti" (1747).
                                   *  *  *
„Ježíši, Pravdo věčná, Živote náš, prosím a žebrám o Tvé milosrdenství pro ubohé hříšníky. Přesladké Srdce mého Pána plné slitování a nevyčerpatelného milosrdenství, prosím Tě za ubohé hříšníky. Nějsvětější Srdce, zdroji milosrdenství, z něhož tryskají paprsky nesmírných milostí na celé lidstvo, naléhavě Tě prosím o světlo pro ubohé hříšníky. Ježíši, vzpomeň si na své hořké utrpení a nedopusť, aby hynuly duše vykoupené Tvou, tak drahocennou, nejsvětější krví. Ježíši, když uvažuji o té veliké ceně Tvé krve, raduji se z její velikosti, vždyť jedna krůpěj by vystačila pro všechny hříšníky. (...) Jaká radost hoří v mém srdci, když vidím Tvoji nepochopitelnou dobrotu, můj Ježíši. Toužím přivést všechny hříšníky k Tvým nohám, aby po nekonečnou věčnost oslavovali Tvé milosrdenství" (72).
                                   *  *  *
„Ježíši, rozepjatý na kříži, prosím Tě, uděl mi milost, abych vždy a všude ve všem věrně plnila nejsvětější vůli Tvého Otce. Když se mi splnění této Boží vůle bude zdát obtížné a těžké, ať na mě tehdy, prosím Tě, Ježíši, sestoupí z Tvých ran moc a síla a má ústa ať opakují: Staň se Tvá vůle, Pane.
Spasiteli světa, Milovníku spásy lidí, jenž v tak strašné bolesti a mukách zapomínáš na sebe a myslíš na spásu duší, nejslitovnější Ježíši, dej mi milost zapomenout na sebe, abych plně žila pro duše a pomáhala Ti v díle spásy, podle nejsvětější vůle Tvého Otce" (1265)
.

                                             
*  *  *
„Zemřel jsi, Ježíši, ale pro duše vytryskl pramen života a pro celý svět se otevřelo moře milosrdenství. Zřídlo života, nevyčerpatelné Boží milosrdenství, obejmi celý svět a vylej se na nás" (1319).