NOVÉNA PŘED SVÁTKEM MILOSRDENSTVÍ


Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti - řekl Pán Ježíš Sestře Faustyně. Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce (...). Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné utrpení.


                
KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
                   
(modlí se na obyčejném růženci)


Tuto modlitbu nadiktoval Pán Ježíš Sestře Faustyně ve Vilně, roku 1935. V následujících zjeveních vysvětlil její hodnotu a účinnost a sdělil přísliby s ní spojené.
V této modlitbě obětujeme Bohu Otci „Tělo a Krev, Duši i Božství" Ježíše Krista, spojujeme se s jeho obětí přinesenou na kříži pro spásu světa. Obětováním Bohu Otci jeho „nejmilejšího Syna" se dovoláváme nejpádnějšího důvodu, abychom byli vyslyšeni. Prosíme o milosrdenství „k nám i k celému světu". Výraz „k nám" označuje toho, kdo se korunku modlí i ty, za které se chce, nebo má povinnost modlit. „Celý svět" jsou všichni lidé, kteří žijí na zemi a duše trpící v očistci. Modlitbou slovy této korunky prokazujeme skutek lásky k bližním, což je, vedle důvěry, nutnou podmínkou pro obdržení milostí.

Skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, oč mé budou prosit (1541) slíbil Pán Ježíš a dodal:bude-li to (...) shodné s mou vůlí (1731). Podrobné přísliby, které se týkají smrtelné hodiny, jsou milost šťastné a pokojné smrti. Mohou si je vyprosit nejen ti, kteří se sami s nadějí a vytrvalostí korunku modlí, ale také umírající, u nichž se jiní budou slovy korunky modlit. Knězi - řekl Ježíš - ji budou dávat hříšníkům jako poslední záchranu; i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost (687). Byť jen jednou, ale s postojem shodným s obsahem modlitby a především s vírou, nadějí a v pokoře, s upřímnou a hlubokou lítostí nad hříchy.

                             Na začátku:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny. Trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

                          Na velkých zrnkách:

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa (1x).

                          Na malých zrnkách:

Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu (l0x)
.

                              Na závěr:

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem (3x).