Svatá Sestra Faustyna


Úkoly „hlásání a uvádění do života" tajemství Božího milosrdenství a „naléhavé modlitby o milosrdenství pro svět", které Svatý otec Jan Pavel II. ukládá celé církvi, plní svědectví života a poslání svaté Sestry Faustyny.
Narodila se v roce 1905 ve vesnici Glogowiec v Lodži jako třetí z deseti dětí, v rodině Marianny a Stanislawa Kowalskich. Od dětství projevovala lásku k modlitbě, byla pracovitá, poslušná a citlivá k lidské nouzi. Do školy chodila necelé tři roky a později, jako dospívající, odešla z rodného domu do služby k bohatým rodinám.
Ve dvaceti letech vstoupila do Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, v níž žila třináct let jako Sestra Marie Faustyna. Pracovala zde jako kuchařka, zahradnice a vrátná. Její život, zdánlivě docela obyčejný, monotónní a všední, však skrýval neobyčejně hluboké spojení s Bohem. Už od dětství totiž toužila stát se velikou světicí. A důsledně k tomu směřovala spoluprací s Ježíšem na díle záchrany ztracených duší, až k oběti vlastního života za hříšníky. A tak byl její řeholní život poznamenán utrpením a neobvyklými mystickými milostmi.

Této prosté řeholnici, která však Bohu bezmezně důvěřuje, říká Pán Ježíš tato podivuhodná slova: V době Starého zákona jsem posílal svému lidu proroky s výstrahami. Dnes posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím na své milosrdné Srdce (1588) *.

Poslání svaté Sestry Faustyny spočívá v tom, že:

- připomíná pravdu víry o milosrdné Boží lásce zjevenou v Písmu svatém ke každému člověku, dokonce i k největšímu hříšníkovi;

- předává nové formy kultu Božího Milosrdenství;- inspiruje veliké hnutí ctitelů a apoštolů Božího Milosrdenství, jež má vést k náboženské obnově věncích v duchu tohoto kultu, to znamená v evangelijním duchu dětinné oddanosti Bohu a účinné blíženské lásky
.

Zcela vysílená tuberkulózou a utrpením, které snášela jako oběť za hříšníky, zemřela Sestra Faustyna v pověsti svatosti dne 5. října roku 1938 v Krakově, ve věku necelých 33 let.
O první neděli po Zmrtvýchvstání Páně, 18. dubna roku 1993, ji Svatý otec Jan Pavel II. v Římě, na náměstí Svatého Petra, zařadil mezi blahoslavené. Následujícího dne při generální audienci řekl: „Bůh k nám promluvil skrze duchovní bohatství blahoslavené Sestry Faustyny Kowalské. Zanechala světu veliké poselství Božího milosrdenství a výzvu k naprostému spolehnutí se na Stvořitele. Bůh jí dal zvláštní milost, neboť mohla zakusit jeho milosrdenství prostřednictvím mystických zážitků i díky zvláštnímu daru kontemplativní modlitby. Blahoslavená Sestro Faustyno, děkuji ti, žes připomněla světu ono velké tajemství Božího milosrdenství. Toto «burcující tajemství». Nevypověditelné tajemství Otce, které dnes člověk tolik potřebuje, které tolik potřebuje celý svět."

Svatý otec Jan Pavel II. ji 30. dubna roku 2000 -o první neděli po Zmrtvýchvstání Páně - na náměstí Svatého Petra v Římě svatořečil.