Prvý deň


"Dnes mi privedieš celé ľudstvo, a zvlášť všetkých hriešnikov a ponoríš ich do môjho milosrdenstva, a tým ma potešíš v trpkom smútku, do akého ma privádza strata duší.

Najmilosrdnejší Ježišu, ty sa môžeš zľutovať nad nami a odpúšťať nám, nehľaď na naše hriechy, ale na dôveru, ktorú máme v tvoju nekonečnú dobrotu, prijmi nás všetkých, a dovoľ nám prebývať vo svojom najmilostivej-šom Srdci na veky a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Prosíme ťa pre tvoju lásku, ktorá ťa spája s Otcom i Duchom Svätým.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo a zvlášť na biednych hriešnikov.
Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci, a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen."

                          Korunka Božieho Milosrdenstva