Druhý deň


"Dnes priveď ku mne duše kňazov a všetky zasvätené duše, ktoré žijú svoj život v reholi a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.

Najmilosrdnejší Ježišu, od ktorého pochádza všetko dobré, rozmnož v nás milosti, aby sme dobre konali skutky milosrdenstva, aby tí, čo na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktorý je v nebi.

Večný Otče, vzhliadni svojím milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich svojím požehnaním
, a pre lásku Srdca tvojho Syna daj im moc a svoje svetlo, aby mohli viesť iných na cestách spásy, aby spoločne spievali na chválu tvojho nekonečného milosrdenstva, na večné veky. Amen."

                         Korunka Božieho Milosrdenstva