Siedmy deň


"Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac trápili pre moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho Ducha. Oni sú živým obrazom môjho milostivého Srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.

Najmilostivejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilos-tivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť tvojho milosrdenstva. Tieto duše posilňuje sám Boh. Uprostred všetkých trápení a protivenstiev idú vpred s dôverou v tvoje milosrdenstvo. Sú zjednotené s tebou a na svojich pleciach dvíhajú celé ľudstvo. Tieto duše nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnieš svojím milosrdenstvom.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše, ktoré oslavujú a uctievajú tvoju
najvznešenejšiu vlastnosť, tvoje nekonečné milosrdenstvo, a ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Tieto duše sú živým Evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva, a srdce naplnené radosťou spieva pieseň milosrdenstva Najvyššiemu. Prosím ťa, Bože, ukáž im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú v teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní Ježišovo prisľúbenie, že duše, ktoré budú uctievať jeho nekonečné milosrdenstvo, bude sám chrániť v živote, a zvlášť v hodine smrtí, ako svoju chválu. Amen."
   
                          
Korunka Božieho Milosrdenstva