Ôsmy deň


"Dnes mi priveď duše, ktoré sú v očistci a ponor ich do hĺbky môjho milosrdenstva, nech prúdy mojej krvi schladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne. Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za neaduchovnú almužnu a takto splácala ich dlh mojej spravodlivosti.

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si sám povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku tvojho milostivého Srdca duše z očistca, ktoré sú ti veľmi milé, ale musia ti splatiť tvoju spravodlivosť. Nech prúdy krvi a vody, ktoré vytryskli z tvojho Srdca, zahasia plamene očist-cového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v naj-milostivejšom Ježišovom Srdci. Prosím ťa, pre bolestné umučenie Ježiša, tvojho Syna, a pre žiaľ, ktorý naplnil jeho najsvätejšiu dušu, ukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojím spravodlivým pohľadom. Nehľaď na ne inak, ako cez rany Ježiša, tvojho najmilšieho Syna, lebo veríme, že tvoja dobrota a zľutovanie sú nekonečné. Amen."

                         Korunka Božieho Milosrdenstva