NOVÉNA PRED SVIATKOM MILOSRDENSTVA"Túžim" - povedal Pán Ježiš s. Faustíne - "aby si tých deväť dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu a úľavu, a všetku milosť, ktorú potrebujú v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho Srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca (...). Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše."


                  
KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
                   
  (modlí sa na obyčajnom ruženci)

Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené. V tejto modlitbe obetujeme Bohu Otcu "Telo a Krv, Dušu i Božstvo" Ježiša Krista, spájame sa s jeho obetou, ktorú zložil na kríži za vykúpenie sveta. Keď obetujeme Bohu jeho "najmilšieho Syna", odvolávame sa na najmocnejší argument, pre ktorý môžeme byť vyslyšaní. Prosíme o milosrdenstvo "pre nás i celý svet". Slovo "nás" označuje toho, kto sa modlí korunku, ale aj tých, za ktorých sa túžime, alebo máme modliť. Na druhej strane "celý svet" - to sú všetci ľudia žijúci na zemi, aj duše trpiace v očistci. Keď sa modlíme slovami tejto korunky, konáme skutok lásky k blížnemu, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme obdržali milosti.

"Keď sa budete modliť túto korunku" - sľúbil Pán Ježiš - "rád vám dám všetko, o čo ma budete prosiť" (1541) a dodal: "ak to (...) bude v zhode s mojou vôľou" (1731). Zvláštne prisľúbenia sa týkajú hodiny smrti: milosť šťastnej a pokojnej smrti. Môžu ich vyprosiť nielen tí, ktorí sa sami s dôverou a vytrvalo modlia túto korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých sa iní budú modliť jej slovami. "Kňazi" - povedal Ježiš - "ju budú podávať hriešnikom ako poslednú nádej. Hoci by bol hriešnik čo ako zatvrdilý, ak len raz vypovie túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva" (687). Aspoň raz, ale v postoji zhodnom s obsahom modlitby, a predovšetkým s vierou, dôverou a v pokore, s úprimnou a hlbokou ľútosťou za hriechy.


                               Na začiatku:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

                           Na veľkých zŕnkáčh:

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
(l-krát)

                      Na malých zrnkách:

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
(10 krát)

                              Na zakončenie:

Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
(3 krát).