OBRAZ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA


Jeho vznik je spojený s videním, ktoré mala s. Faustína v Plocku 22. februára 1931, počas ktorého Kristus vyslovil želanie, aby namaľovala istý obraz a dolu dala nápis: Ježišu, dôverujem v Teba.

Obraz znázorňuje zmŕtvychvstalého Krista, ktorý má na rukách a na nohách stopy ukrižovania. Z prebodnutého, na obraze neviditeľného Srdca, vychádzajú dva lúče: červený a svetlý. Keď sa Pána Ježiša opýtala na význam obrazu, Pán Ježiš jej to vysvetlil takto: "Svetlý lúč predstavuje vodu, ktorá ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší. Tieto dva lúče vyšli z hÍbky môjho milosrdenstva vtedy, keď moje zomierajúce Srdce bolo kopijou prerazené na kríži"(299).
Inak povedané, tieto lúče označujú sväté sviatosti i svätú Cirkev, zrodenú z prebodnutého Kristovho boku, i dary Ducha Svätého, ktorých biblickým symbolom je voda. "Šťastný, kto bude žiť v ich svetle" - povedal Ježiš - "lebo ho nezasiahne spravodlivá Božia ruka" (299).
Obraz teda znázorňuje veľké Božie milosrdenstvo, ktoré bolo v plnosti zjavené v paschálnom mystériu Krista, a udeľuje sa v Cirkvi najmä skrze sväté sviatosti. Obraz má plniť úlohu nádoby na čerpanie milostí a má byť znamením, ktoré pripomína veriacim potrebu dôvery v Boha a milosrdenstva voči blížnym. O postoji dôvery hovoria slová pod obrazom: Ježišu, dôverujem v Teba. "Obraz" -povedal Pán Ježiš - "nám má pripomínať požiadavku môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna" (742).

Uctievanie tohto obrazu je založené na dôverujúcej modlitbe, spojenej so skutkami milosrdenstva. K takto chápanému kultu obrazu dáva Pán Ježiš nasledujúce prisľúbenia: milosť vykúpenia, veľké pokroky na ceste ku kresťanskej dokonalosti, milosť šťastnej smrti, aj všetky iné milosti a časné dobrá, o ktoré ho milosrdní ľudia s dôverou budú prosiť.

"Dávam ľuďom nádobu", - povedal Pán Ježiš sestre Faustíne - "s ktorou majú prichádzať po milosti k prameňu milosrdenstva. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem v Teba (327). Cez tento obraz sa bude udeľovať veľa milostí pre duše, a preto nech má k nemu prístup každá duša (570). Sľubujem, že duša, ktorá bude uctievať tento obraz, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, a zvlášť v hodine smrti ju budem sám chrániť ako svoju chválu (48).

"Spaľujú ma plamene milosrdenstva, túžim ich vylievať na ľudské duše. Ó, akú bolesť mi spôsobuje, keď ich nechcú prijať (...). Povedz ubolenému ľudstvu, nech sa privinie k môjmu milosrdnému Srdcu a ja (ho) naplním pokojom (1074). Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu(300).

Hovor svetu o mojom milosrdenstve, nech celé ľudstvo spozná moje nekonečné milosrdenstvo. Je to znamenie posledných časov, po ňom nadíde deň spravodlivosti. Kým je čas, nech (sa) utiekajú k prameňu môjho milosrdenstva, nech využívajú krv a vodu, ktorá pre nich vytryskla (848). Kým prídem ako spravodlivý Sudca, otváram najprv dokorán dvere môjho milosrdenstva. Kto nechce prejsť cez dvere milosrdenstva, ten musí prejsť dverami mojej spravodlivosti" (1146).


              Akt zasvätenia sa Božiemu Milosrdenstvu


Ó, naj milosrdnejší Ježišu, tvoja dobrota je nekonečná a pokladnica milostí nevyčerpateľná. Dôverujem bezhranične tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky tvoje diela. Zasväcujem sa ti celkom a bezvýhradne, aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti. Túžim šíriť tvoje milosrdenstvo tak, že budem konať skutky telesného aj duševného milosrdenstva, zvlášť sa starať o obrátenie hriešnikov a prinášať útechu tým, ktorí potrebujú pomoc, chorým a utrápeným. Bdej teda nado mnou, ó, Ježišu, a chráň ma, ako svoje vlastníctvo a svoju chválu. I keď sa niekedy chvejem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, mám zároveň bezhraničnú dôveru v tvoje milosrdenstvo. Kiež by všetci ľudia spoznali včas nekonečnú hÍbku tvojho milosrdenstva, uverili mu a oslavovali Ho na veky. Amen.